Ashton & Thorogood Memorial Doubles
3rd place - Simon Doble & Alan Brazier